Scandinanna, waar je je Scandinavië-herinnering vindt!

Van 8 tot en met 26 mei gaan wij weer inkopen doen en herinneringen maken in Scandinavië! 😊 Bestellingen die in deze periode worden gedaan, worden z.s.m. na 26 mei verstuurd.

Van 8 tot en met 26 mei gaan wij weer inkopen doen en herinneringen maken in Scandinavië! 😊 Bestellingen die in deze periode worden gedaan, worden z.s.m. na 26 mei verstuurd.

Scandinanna, waar je je Scandinavië-herinnering vindt!

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Offertes en overige aanbiedingen
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – Geheimhouding
Artikel 10 – De prijs
Artikel 11 – Overmacht
Artikel 12 – Conformiteit en garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Aansprakelijkheid
Artikel 16 – Eigendom en eigendomsbehoud
Artikel 17 – Wet- en regelgeving
Artikel 18 – Klachtenregeling
Artikel 19 – Geschillen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

     1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
     2. HOF: Handelsonderneming Friesland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten (Nederland), alsmede de handelsnamen
         die onder dit bedrijf zijn geregistreerd (Te weten: Agrispecialist, Agrispezialist en Scandinanna), die producten en/of diensten
         op afstand aan afnemers aanbiedt.
     3. Afnemer: de natuurlijke personen die niet handelen in uitvoering van beroep of bedrijf en rechtspersonen of (samenwerkings)
          verbanden die voor het leveren van producten en/of diensten met HOF een overeenkomst aangaan of daartoe met HOF
          in onderhandeling zijn.
     4. Dag: kalenderdag
     5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings-
         en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid
     6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat HOF of de afnemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht,
         op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk
         maakt.
     7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd af te zien van de overeenkomst 
         op afstand.
     8. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die HOF ter beschikking stelt, die een consument kan invullen wanneer hij
         of zij gebruik wil maken van zijn of haar herroepingsrecht.
     9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door HOF georganiseerd systeem voor verkoop op 
         afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of
         meer technieken voor communicatie op afstand.
   10. Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder
          dat de afnemer en HOF gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
    11. Schriftelijk: alle communicatie die op papier of per e-mail worden verzonden.
    12. Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Handelsonderneming Friesland (HOF).

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Handelsonderneming Friesland
Handelsmerken: Agrispecialist, Agrispezialist en Scandinanna
Amethist 42
NL-9207 GJ  Drachten

Telefoonnummer: +31 6 244 53 848
E-mailadres: info@hofriesland.nl of info@agrispecialist.nl of info@scandinanna.nl
KvK-nummer: 74261177
BTW-identificatienummer: NL001432043B76

Artikel 3 – Toepasselijkheid

         1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van HOF en op elke tot stand gekomen overeenkomst
              op afstand en bestellingen tussen HOF en de afnemer.
         2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer
              beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
              worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij HOF in te zien en op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk 
              kosteloos worden toegezonden
          3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst
              op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking
              worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een 
              duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
              worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij 
              op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op een andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
          4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing
               zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan een consument zich in geval van tegenstrijdige
               algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem of haar het meest gunstig is.
           5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of 
               vernietigd worden, dan blijft de de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende
               bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke 
               zoveel mogelijk benaderd.
           6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze
                algemene voorwaarden.
           7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden
               ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
           8. Door de afnemer gehanteerde algemene- en/of andere voorwaarden worden hierbij nadrukkelijk afgewezen. Hieronder
               worden mede begrepen de algemene (inkoop) voorwaarden van de afnemer.
           9. Handelstermen en Incoterms, gebruikt in deze Voorwaarden, offertes, orderbevestigingen of anderszins, moeten
               worden uitgelegd overeenkomstig de bij het aangaan van de Overeenkomst geldende versie van de Incoterms,
               uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).
        10. Indien een schriftelijke bepaling in een Overeenkomst tussen Afnemer en HOF strijdig is met een bepaling in deze
              voorwaarden of met een toepasselijke Incoterm, prevaleert de schriftelijke bepaling in de Overeenkomst.

Artikel 4 – Offertes en andere aanbiedingen

          1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het
              aanbod vermeld.
          2. 
Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en overige mededelingen van HOF zijn vrijblijvend en binden HOF niet,
              tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Mondelinge toezeggingen, overeenkomsten en wijzigingen,
              waaronder begrepen aanvullingen op een schriftelijke Overeenkomst, binden HOF slechts indien zij schriftelijk door
              HOF zijn bevestigd. In geval van tegenstijdigheid tussen de order van de Afnemer en de orderbevestiging van HOF,
              is uitsluitend de bevestiging van HOF bindend.
          3. Het aanbod bevat een volledige en auwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De 
              beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken.
              Als HOF gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten
              en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden HOF niet.
          4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot 
              schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
          5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. HOF kan niet 
              garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
          6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan 
              de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
              Dit betreft in het bijzonder:
                           * De prijs inclusief BTW
                           * De eventuele kosten van verzending
                           * De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
                           * Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
                           * De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
                           * De termijn van aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen HOF de prijs garandeert

Artikel 5 – De overeenkomst

          1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door
              de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
           2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd HOF onverwijld langs elektronische
               weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door HOF is
               bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
           3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft HOF passende technische en organisatorische maatregelen
               ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt HOF voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer
               elektronisch kan betalen, zal HOF daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
           4. Hof kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn of haar betalingsverplichtingen kan 
               voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst
               op afstand. Indien HOF op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij 
               gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
           5. HOF zal bij het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie , schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door
               de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meersturen:
                           * adresgegevens van de vestiging van HOF, waar de afnemer met klachten terecht kan.
                           * de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken,
                             dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
                           * de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.
                           * de in artikel 4, lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij HOF deze gegevens al aan de afnemer
                              heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.
                           * De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar
                              of van onbepaalde duur is.
              6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
              7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de 
                  betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

              1. Bij de aankoop van producten heeft een consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te 
                  ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaan in op de dag na ontvangst van het product door de consument
                  of een vooraf door de consument aangegeven en aan HOF bekend gemaakte vertegenwoordiger.
              2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts
                   in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
                   Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs
                  mogelijk – in de originele staat en verpakking aan HOF retourneren, conform de door HOF verstrekte redelijke en duidelijke 
                  instructies.
             3. Wanneer 
de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst
                  van het product, kenbaar te maken aan HOF. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier
                  of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik
                  te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient
                  te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
             4. Indien de consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken
                  van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan HOF heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

             1. Indien een consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten voor terugzending
                 voor zijn rekening.
             2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal HOF dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na herroeping
                 terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door HOF of sluitend bewijs
                van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de 
                consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
            3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor
                eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

            1. HOF kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten, zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting
                van het herroepingsrecht geldt slechts indien HOF dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de 
                overeenkomst, heeft gemeld.
            2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:
                           * die door HOF tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.
                           * die duidelijk persoonlijk van aard zijn
                           * die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
                           * die snel kunnen bederven of verouderen
                           * waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop HOF geen invloed heeft.
                           * voor losse kranten en tijdschriften
                           * voor audio- en video-opnames en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
                           * voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 – Geheimhouding

             1. Hof en afnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun
                 overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Onder vertrouwelijke informatie valt
                 in ieder geval – maar is niet beperkt tot – knowhow, door HOF gehanteerde prijzen en gemaakte commerciële afspraken.
                 Hof en afnemer zullen vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering
                 van de betreffende overeenkomst.

Artikel 10 – De prijs

              1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de pijzen van de aangeboden producten en/of 
                   diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarief.
               2. In afwijking van het vorige lid kan HOF producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen
                   op de financiële markt en waar HOF geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid
                   aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
              3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het 
                  gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
              4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien HOF
                  dit bedongen heeft en:
                           * deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of
                           * de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarom de 
                              prijsverhoging ingaat.
              5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen inclusief BTW. 
              6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- of zetfouten. Voor de gevolgen van druk- of zetfouten wordt geen 
                  aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is HOF niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 11 – Overmacht

              1. Indien HOF als gevolg van overmacht niet of niet tijdig kan presteren, zal de toepasselijke termijn voor levering
                  worden verlengd met de duur van de overmacht.
              2. Onder “overmacht” wordt in deze Voorwaarden begrepen: iedere tekortkoming die zijn oorzaak vindt in
                  omstandigheden die buiten de redelijke controle liggen van de tekortschietende partij, waaronder in ieder geval
                  mede zullen vallen tekortkomingen ten gevolge van stroomuitval, telecommunicatiestoornissen, cybercriminaliteit,
                  brand, import- en exportbeperkingen, staking, uitval van machines, en bedrijfsstoornissen bij of tekortkomingen
                  van bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken toeleveranciers en andere derden.
              3. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Hof en afnemer opgeschort. Indien de overmachtstoestand
                   langer 
dan drie maanden duurt, kunnen zowel afnemer als HOF de overeenkomst schriftelijk ontbinden uitsluitend voor
                  dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Afnemers hebben in dat geval geen recht op vergoeding
                  van schade als gevolg van ontbinding.
              4. Indien HOF bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts
                  gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is HOF gerechtigd het reeds uitgevoerde dan wel het uitvoerbare
                  deel afzonderlijk te factureren.

Artikel 12 – Conformiteit en garantie

              1. HOF staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
                  specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming
                  van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
              2. Een door HOF, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die 
                  een consument op grond van de overeenkomst tegenover HOF kan doen gelden.
              3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan HOF schriftelijk
                  te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat
                  verkerend. 
              4. De garantietermijn van HOF komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. HOF is echter nimmer verantwoordelijk
                   voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor
                   eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
               5. De garantie geldt niet indien:
                            * de afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten 
                               repareren en/of bewerken.
                            * de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderzinds onzorgvuldig
                               worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzigen van HOF en/of op de verpakking of handleiding
                               behandeld zijn.
                             * de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld
                                of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
                6. Aan eventuele afbeeldingen, omschrijving en informatie over prijs, maat, gewicht en kwaliteiten van de zaken
                     in prijslijsten, op websites of in andere publicaties in diverse media door HOF of derden, 
kan de afnemer geen
                     rechten ontlenen. 
Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch redelijkerwijs niet te vermijden afwijkingen
                     en verschillen in de kwaliteit, 
kleur, maat, gewicht of afwerking leveren geen tekortkoming op.
                 7. De garantie laat een beroep van HOF op overmacht onverlet.
                 8. Een afnemer kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn betalingsverplichtingen ten opzichte
                      van HOF
 heeft voldaan.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

                 1. HOF zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvang nemen en bij de uitvoering van
                     bestellingen van producten en bij het opmaken van offertes en bij beoordeling van aanvragen voor diensten.
                 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan HOF kenbaar heeft gemaakt, tenzij anders 
                     overeengekomen. 
                 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal HOF geaccepteerde bestellingen
                     met bekwame spoed uitvoeren. Normaal gesproken is dit altijd binnen 30 dagen, tenzij de afnemer akkoord 
                     is gegaan met een langere levertijd.
                 4. Alle levertermijnen zijn idicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de afnemer geen rechten ontlenen.
                     Overschrijding van een termijn geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding.
                 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal HOF zich inspannen om een vervangend
                     artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld 
                     dat een vermvangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht van consumenten
                     niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending door herroepingsrecht zijn voor rekening van HOF. 
                 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij HOF, tot het moment van bezorging aan
                     de consument of een vooraf aangewezen en aan HOF bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk
                     anders is overeengekomen.
                 7. Voor levering van producten, anders dan brief- en pakketpost, is de afnemer verantwoordelijk voor het lossen.
                      Indien nodig dient de afnemer voor hulpmiddelen zoals een heftruck te zorgen en voor eventueel benodigd 
                      personeel. De kosten hiervoor komen voor rekening van de afnemer.

 

Artikel 14 – Betaling

                 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door een consument verschuldigde bedragen te worden voldaan
                     binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. Voor andere afnemers geldt
                     de overeengekomen betalingstermijn.
                 2. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan HOF te melden.
                 3. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft HOF behoudens wettelijke beperkingen, het recht om vooraf aan 
                     de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
                 4. Het recht van Afnemer om zijn eventuele vorderingen op HOF te verrekenen of zijn verplichtingen op te schorten,
                      wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
                 5. Betaling dient te geschieden
 in de valuta waarin is gefactureerd.
                 6. 
In het geval dat HOF van oordeel is dat de afnemer in een slechte financiële situatie verkeert dan wel het faillissement
                      of surséance van betaling van Afnemer is aangevraagd dan wel uitgesproken, is Afnemer direct in verzuim en zijn
                      alle vorderingen op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
                 7. 
Indien de afnemer niet, niet geheel, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met
                     HOF gesloten Overeenkomst of uit de daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, is HOF gerechtigd om
                     zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te
     
               ontbinden, zonder verplichting van HOF tot enige schadevergoeding en onverminderd de overige aan HOF toekomende
                    rechten.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

                 1. De afnemer dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen van hetgeen is
                      overeengekomen. Eventuele tekorten moeten aangetekend worden op de vrachtbrief of afleverbon. Tevens dienen deze
                      tekorten, alsmede eventuele andere bij aflevering zichtbare gebreken schriftelijk bij HOF te worden gemeld binnen drie
                      werkdagen na aflevering. Niet zichtbare gebreken dient afnemer binnen drie werkdagen nadat hij deze heeft ontdekt of
                      had behoren te ontdekken schriftelijk te melden bij HOF.
                  2. Indien een gebrek niet binnen de toepasselijke garantietermijn of niet tijdig bij HOF is gemeld, kan de afnemer op dat
                      gebrek in de prestatie geen beroep meer doen. Afnemer dient de gebrekkige zaken ter beschikking van HOF te houden
                      en HOF in de gelegenheid te stellen deze zaken te onderzoeken. Op verzoek van HOF zal de afnemer meewerken aan
                      het 
verschaffen van opgevraagde informatie, zoals toelichtingen en documentatie, en het maken van foto’s en video’s.
                  3. De verplichtingen van HOF in geval van gebreken in de geleverde zaken en/of diensten zijn beperkt tot herstel,
                      herlevering dan wel tot creditering van het op de gebrekkige zaken en/of diensten betrekking hebbende factuurbedrag,
                      zulks ter keuze van en beoordeling van de fabrikant en/of HOF.
                  4. Indien HOF adviezen verstrekt in verband met of over het gebruik, eigenschappen of toepasbaarheid van de zaken,
                      worden deze adviezen naar beste weten gegeven. HOF draagt echter geen aansprakelijkheid voor de onjuistheid en/of
                      onvolledigheid van deze adviezen. In geen geval draagt HOF aansprakelijkheid voor:
                                * indirecte en gevolgschade: waaronder mede zal zijn begrepen stagnatieschade, boetes, productieverlies, reis –
                                   en verblijfkosten, gederfde winst en omzet, transportkosten, in- en uitbouwkosten, verlies aan goodwill,
                                   schadevergoedingen (inclusief boetes) verschuldigd aan derden en vertragingsschade
                                 * opzichtschade: zoals schade die bij uitvoering van de werkzaamheden aan andere zaken wordt toegebracht;
                                 * schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende
                                    ondergeschikten van HOF
                                  * tekortkomingen ten gevolgde van overmacht, zoals omschreven in deze voorwaarden.
                  5. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van afnemers. Derden kunnen daaraan geen
                      rechten aan ontlenen. De afnemer vrijwaart HOF tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of
                      anderszins, 
alsmede tegen alle in verband daarmee door HOF te maken en gemaakte kosten en te lijden en
                      geleden schade, welke 
direct of indirect voortvloeien uit of samenhangen met door HOF aan de afnemer verkochte,
                      geleverde of te leveren zaken 
en/of diensten, inclusief eventuele werkzaamheden of adviezen.
                  6. Het recht van de afnemer om zich te beroepen op een gebrek in een zaak komt te vervallen indien de producten aan
                      abnormale 
omstandigheden zijn blootgesteld, niet conform de gebruiksinstructies of anderszins onzorgvuldig of
                      ondeskundig zijn
 gebruikt, wijzigingen zijn aangebracht dan wel werkzaamheden hebben verricht aan de geleverde
                      producten of wanneer de producten
 langer dan normaal zijn opgeslagen waardoor kwaliteitsverlies is opgetreden
                      en bij gebreken als gevolg van nalatig
 onderhoud. 
                     Tevens vervalt dit recht indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
                 7. Iedere rechtsvordering van de afnemer jegens HOF verjaart door het enkele verloop van een (1) jaar na de gebeurtenis
                     die tot de vordering aanleiding geeft. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn
                     van alle vorderingen en verweren jegens HOF en de door HOF bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden,
                     één (1) jaar.
                 8. De verplichting tot schadevergoeding of tot vrijwaring van HOF op grond van welke wettelijke grondslag dan ook is
                     beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de Overeenkomst bestaat uit onderdelen of
                     deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom
                     van dat onderdeel of die deellevering waardoor de schade is veroorzaakt.
                 9. Een beroep op de aansprakelijkheidsbeperkingen van dit artikel komt mede toe aan werknemers, directeuren,
                     vertegenwoordigers, toeleveranciers en hulppersonen van HOF.
              10. HOF heeft niet de intentie om met enige bepaling in deze Voorwaarden de aansprakelijkheid uit te sluiten
                     of te beperken voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van HOF. 

 

Artikel 16 – Eigendom en eigendomsvoorbehoud

                 1. Alle geleverde producten blijven eigendom van HOF tot aan het moment waarop de afnemer heeft voldaan aan alle
                     betalingsverplichtingen als tegenprestatie voor uit hoofde van alle met de afnemer gesloten overeenkomsten geleverde
                     producten, alsmede alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
                 2. Indien de afnemer enige verplichting uit dit artikel tegenover HOF niet nakomt, of indien er gegronde vrees bestaat dat
                     de afnemer voornoemde verplichting niet na zal komen, is HOF zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is,
                     gerechtigd de geleverde producten terstond onder zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten hiervan        
                     zullen voor rekening van de afnemer zijn.
                 3. De afnemer is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende producten te vervreemden
                     dan wel op de betreffende producten een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen en/ of anderszins te bezwaren.
                     Daarnaast is de afnemer gehouden de door HOF geleverde producten gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd 
                     als HOF’s eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden alsmede niet tot be- of verwerking of
                     gebruik van de producten over te gaan, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan.

 

Artikel 17 – Wet en regelgeving

                 1. De afnemer garandeert te handelen met inachtneming van alle van toepassing zijnde (inter-)nationale wet- en regelgeving,
                     standaarden en normen, richtlijnen en codes in verband met het uitvoeren van de Overeenkomst, inclusief alle van
                     toepassing zijnde wet- en regelgeving waaronder, ten aanzien van internationale handel, embargo’s, import- en
                     exportbeperkingen en sanctielijsten en waaronder wet- en regelgeving met betrekking tot het bestrijden en voorkomen
                     van kinderarbeid, corruptie, slavernij, slechte arbeidsomstandigheden en terrorisme.

Artikel 18 – Klachtenregeling

                1. HOF beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze 
                    klachtenprocedure.
                2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden
                    ingediend bij HOF, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
                3. Bij HOF ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
                    Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door HOF binnen een termijn dagen geantwoord met 
                    een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
                4. Indiende klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
                5. Bij klachten dient een afnemer zich allereerst te wenden tot HOF. Indien HOF is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en 
                    bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de afnemer zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur
                    (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via
                    https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de afnemer de 
                    mogelijkheid om zijn of haar klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke
                    geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende
                    uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument
                    betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het
                    Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr.)
                6. Een klacht schort de verplichtingen van HOF niet op, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
                7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door HOF, zal HOF naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen
                    of (laten) repareren.

 

Artikel 19 – Geschillen

                1. Op overeenkomsten tussen HOF en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend 
                    Nederlands recht van toepassing. Ook indien de afnemer woonachtig is in het buitenland.
                2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing