Scandinanna, waar je je Scandinavië-herinnering vindt!

Scandinanna, waar je je Scandinavië-herinnering vindt!

Privacy Statement

Contactgegevens:

https://scandinanna.nl
Amethist 42
9207 GJ Drachten
Nederland
Tel. +31 6 101 72 616

Een website van Handelsonderneming Friesland.

Dhr. T. Bruinsma is de Functionaris Gegevensbescherming van Handelsonderneming Friesland. Hij is te bereiken via info@hofriesland.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Handelsonderneming Friesland verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens
zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
      * Voor- en achternaam
      * Geslacht
      * Geboortedatum
      * Adresgegevens
      * Telefoonnummer
      * E-mailadres
      * IP-adres
      * Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie
         en telefonisch
      * Locatiegegevens
      * Gegevens over jouw activiteiten op onze website
      * Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentie
         netwerk)
      * Internetbrowser en apparaat type
      * Bankrekeningnummer
      * Vergunningen, licenties, recepten en vakbekwaamheidsbewijzen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij
ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders
dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hofriesland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Handelsonderneming Friesland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
      * Het afhandelen van jouw bestelling
      * Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
      * Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
      * Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
      * Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
      * Om goederen en diensten bij je af te leveren
      * Handelsonderneming Friesland analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod
         van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
      * Handelsonderneming Friesland volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten
         afstemmen op jouw behoefte
      * Handelsonderneming Friesland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij 
         nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming:
Handelsonderneming Friesland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) 
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Handelsonderneming Friesland) tussen zit. Handelsonderneming Friesland
gebruikt webshop-, administratie-, marketing-, en logistieke software en -systemen die van belang zijn voor een efficiënte en effectieve
bedrijfsvoering en serviceverlening, zonder verwachte negatieve gevolgen voor betrokkenen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Handelsonderneming Friesland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je
gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
      * Debiteuren en crediteurengegevens 7 jaar, i.v.m. de Wet op de Rijksbelastingen
      * Klantcontactmanagement en aankoop- en serviceverleden 10 jaar, om jou goede aftersales en onderdelenvoorziening te kunnen
         bieden op basis van aankopen uit het verleden

Delen van persoonsgegevens met derden:
Handelsonderneming Friesland deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van
de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Handelsonderneming Friesland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Handelsonderneming Friesland
jouw persoonsgevens aan derden, uitsluitend indien noodzakelijk. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming, met uitleg
over de categorie war derde toe behoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Handelsonderneming Friesland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op
je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 
Handelsonderneming Friesland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen
om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie,
te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking
van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hofriesland.nl. Om er zeker van te zijn
dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak
in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservice-
nummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op jouw
verzoek. Handelsonderneming Friesland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-
autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Handelsonderneming Friesland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens
toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hofriesland.nl.